Förhindra oönskad graviditet

Postinor dagen-efter-piller
Akut p-piller som ska tas inom 72 timmar
efter oskyddat samlag
för att förhindra önskad graviditet.

Bästa pris på Apoteket.se


NorLevo akut-p-piller
Dagen-efter-piller som motverkar önskad graviditet i upp till 72 timmar efter oskyddat samlag. Samma verksamma substans som i Postinor. 

Bästa pris på Apoteket.se
Bästa pris på Apotek365.se

Abort

Abort har i vardagligt tal betydelsen att man avbryter en graviditet. I Sverige har alla kvinnor rätt till abort oavsett orsak fram till vecka 18. Detta gäller även tjejer under 18 år. Även efter denna vecka kan dock abort tillåtas om särskilda skäl finns. Aborten genomförs antingen medicinskt eller kirurgiskt beroende på hur långt graviditeten är gången. Medicinsk abort genomförs normalt innan vecka 12 och kirurgisk efter denna vecka. Abort är idag fortfarande ett tabubelagt ämne i Sverige, trots att en majoritet stöder kvinnors rätt till abort. Efter en abort uppstår en blödning som normalt när något kraftigare än en vanlig mensblödning. Riskerna vid abort är idag mycket små.

Att fatta beslutet

Även minderåriga får bestämma själva
I Sverige har man rätt till att själv besluta om huruvida man ska genomföra en abort eller ej oavsett ålder. Detta även om man inte fyllt 18 år, och alltså inte är myndig. Man måste inte heller ha föräldrarnas medgivande för att få genomföra en abort och behöver inte ens informera dem om graviditeten ifall man har någon särskild anledning till detta, t.ex. föräldrarnas religiösa övertygelse. 

En laddad fråga
Att besluta sig för att genomföra en abort är oftast någonting svårt. Även om man är säker på att man inte vill ha ett barn och därför måste göra en abort är det ofta ett svårt beslut att behöva fatta. Abort är dessutom alltid en laddad fråga i samhället då det trots allt handlar om att släcka ett mänskligt liv, om än mikroskopiskt. Även om det i Sverige idag är mer accepterat att genomföra en abort än det är i de flesta andra länder i världen, så är det fortfarande tabubelagt att tala om att man gjort en abort själv. En majoritet av svenskarna må idag utåt stöda en kvinnas rätt att få genomföra en abort, men likväl ses det ofta som något skamligt och negativt. Som oönskad gravid vet man heller kanske inte vad ens vänkrets tycker i abortfrågan och är därför kanske rädd för vad folk ska tycka och att det ska skapas rykten. Att man dessutom bara har fram till 18:e graviditetsveckan på sig att bestämma sig gör inte heller saken lättare.

På Underlivet.nu anser vi att abort är en laddad fråga då den bör vara det eftersom den är så viktig. Det handlar ju trots allt om mänskligt liv, människans rätt att leva och hennes rätt att bestämma över sin egen kropp. Detta är stora och viktiga ämnen och att bagatellisera dem vore fel. Huruvida det är moraliskt fel att genomföra en abort är dock något varje enskild individ måste ta ställning till. I synnerhet som oönskad gravid kvinna, då det i så fall handlar om ens egen kropp och liv.

Ta hjälp av andra
Även om det i slutänden alltid är den gravida kvinnan som måste fatta beslutet rekommenderar vi ändå starkt att man diskuterar frågan med någon man har förtroende för. Det kan vara en nära anhörig, t.ex. en syster, bror, en nära vän eller mamma. Man kan naturligtvis också gå till ex. en psykolog, en präst, en kurator eller en barnmorska. Ungdomsmottagningar och kvinnokliniker kan förutom att vara ett samtalsstöd ofta även genomföra aborter.

Begränsningar i aborträttigheterna
Även om man gärna vill ge intrycket av att det finns fri abort i Sverige stämmer inte detta helt och hållet. Efter graviditetens 18:e vecka är det fortfarande förbjudet att genomföra en abort om man inte kan övertyga myndigheterna om att "särskilda omständigheter föreligger". Detta kan t.ex. vara att barnet är grovt missbildat. Efter vecka 22 finns det inga möjligheter att få specialtillstånd av myndigheterna för att få genomföra en abort och efter denna vecka är det alltså alltid förbjudet att genomföra en abort. Detta beror på att efter vecka 22 kan barnet troligen överleva utanför mammans mage och anses därmed vara berättigad att få leva.

Behandling

Ju tidigare desto lättare
Om man fattar beslutet att man vill genomföra en abort är det bättre att genomföra aborten så tidigt i graviditeten som möjligt. Detta då riskerna med att genomföra en abort är mindre ju kortare in i graviditeten man kommit. Man delar in aborter i medicinska aborter och kirurgiska aborter beroende på hur fostret aborteras. Med medicinsk abort menar man att aborten framkallas genom olika mediciner man ges medan en kirurgisk abort innebär ett kirurgiskt ingrepp av en läkare för att avlägsna fostret.

Innan ingreppet
Innan abortingreppet, som normalt utförs på en kvinnoklinik eller sjukhus, så genomför man en grundlig undersökning av tjejen och fostret/embryot för att ta reda på i vilken vecka man är i, men också för at ta reda på ifall den gravida kvinnan är frisk och bedöms klara en abort. Läkaren bedömer också ifall hon/han tror att det kommer att behövas antibiotika för att förebygga potentiella infektioner efter att aborten genomförts. Man genomför också alltid ett klamydiatest, för att förhindra att en eventuell klamydiainfektion får fäste i livmodern efter aborten, vilket kan orsaka livmoder- eller äggledarinflammation. Det är viktigt att komma ihåg att man alltid kan ångra sig när som helst innan själva aborten påbörjats.

Medicinsk abort
Ju tidigare i graviditeten man genomför en abort desto större chans finns det att utföra en medicinsk abort. Fram till vecka 9 är i stort sett alla aborter som genomförs medicinska aborter. En medicinsk abort går till så att man först får en omgång hormontabletter av en läkare på en mottagning. Efter några dagar får man en andra omgång hormontabletter som antingen är orala (dvs. de sväljs) eller vaginala (dvs. de förs in i slidan). Denna omgång tabletter kan intas på en abortmottagning eller hemma, beroende på vad man föredrar. Hormontabletterna framkallar livmodersammandragningar som efterliknar dem som inträffar vid ett spontant missfall. Då medicinsk abort normalt genomförs så tidigt i graviditeten spolas fostret, likt vid ett spontant missfall, ut genom mindre blödningar och med detta är aborten färdig. I undantagsfall kan dock så kallad skrapning vara nödvändig.

Kirurgisk abort
En kirurgisk abort sker normalt senare i graviditeten när det är för sent att använda sig av rent medicinsk abort. Rent kirurgiska aborter genomförs normalt mellan vecka 8 fram till vecka 12 och sker i regel under narkos eller lokalbedövning. Ibland kan en så kallad skrapning behöva genomföras även efter en rent kirurgisk abort men normalt räcker det med aborttillfället, för att sedan vara igenom hela aborten. Aborter som genomförs efter vecka 12 kategoriseras som ”sena aborter” och vid dessa aborteras fostret genom en kombination av medicinsk och kirurgisk abort. Detta går till så att man först tar hormontabletter för att framkalla livmodersammandragningar och sedan kirurgiskt avlägsnar fostret.

Eftervård och komplikationer
Efter en abort uppstår, likt vid ett spontant missfall, en blödning. Blödningens omfattning och längd varierar men något förenklat kan man säga att blödningen är rikligare och vara längre vid medicinsk abort än vid en kirurgisk abort. Blödningen är normalt något kraftigare än en riklig menstruationsblödning och varar mellan 2 till 4 veckor. Under denna period rekommenderar vi att man, precis som efter ett missfall, undviker att bada, använda tampong eller genomföra samlag. Efter en abort ska en barnmorska eller läkare kontrollera att graviditeten verkligen har avbrutits och att kroppen gjort sig av med fostret, moderkakan och annan vävnad. Detta sker efter ca 2-4 veckor efter abortingreppet. Ifall t.ex. en del av moderkakan inte stöts ut av kroppen fortsätter den att blöda och måste då avlägsnas genom skrapning. Detta drabbar efter ungefär 1 av 30 aborter och är alltså ganska ovanligt. Man kan också råka ut för en infektion i livmodern och detta inträffar efter ca 1 av 100 aborter. Risken att bli infertil om man genomgår en abort av professionell vårdpersonal är ca 1 på 1000 och alltså mycket liten.


Förebygga oönskad graviditet/abort

Det överlägset bästa sättet att förebygga en oönskad graviditet är att avhålla sig från vaginala samlag. Rätt använda preventivmedel är även de en effektiv metod för att minimera risken för oönskad graviditet. 

Dagen-efter-piller
Om man skulle misslyckas i sin användning av preventivmedel, t.ex. glömma bort att ta ett p-piller eller råka spräcka en kondom, finns möjligheten att förhindra en graviditet genom att förskjuta ägglossningen. Detta gör man genom att använda sig av ett så kallat akut p-piller, populärt kallat ”dagen-efter-piller”. Numera är ”dagen-efter-piller” som väl är receptfria men fram tills för bara några år sedan var de receptbelagda, vilket gjorde dem mer svårtillgängliga och troligen ledde till många onödiga aborter. ”Dagen-efter-pillren” har av bl.a. dess motståndare ofta felaktigt kallats ”abortpiller”, vilket gett intrycket av att det handlar om en abort. Ett ”dagen-efter-piller” kan dock aldrig avbryta en påbörjad graviditet, bara förhindra att en graviditet inleds genom att förskjuta ägglossningen. Har en ägglossning redan ägt rum och/eller en befruktning redan inträffat, hjälper alltså inte akut-p-pillret och man kan då ändå bli gravid. Ju tidigare som "dagen-efter-pillret” därför tas efter det oskyddade samlaget, desto större chans att verka har det.

I och med att akuta p-piller numera är receptfria kan man därför enkelt köpa dem i förebyggande syfte och likt kondomer ha dem liggandes i byrålådan för säkerhets skull, ifall olyckan skulle vara framme. Användning av ”dagen-efter-piller” bör dock på intet sätt ersätta konventionella preventivmedel, som ex. vanliga p-piller eller kondom, då dess användande förskjuter ägglossningen vilket alltid innebär en hormonell påfrestning för kroppen.